Make your own free website on Tripod.com
  เวลา    
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.  หลักการและเหตุผล

ที่มาของแผนพัฒนา HR

การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน  เป็นการบริหารราชการแนใหม่ที่มุ่งเน้นความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องของการวางแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน  ไปสู่การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 จนกระทั่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551  ของกระทรวง กรม และจังหวัดพัทลุงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น  ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเป็น 1 ใน  5  ยุทธศาสตร์

                ความจำเป็นในการพัฒนา HR

                -  เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพัทลุงให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติงานยุคใหม่โดยยึดหลักสมรรถนะ

                -  เพื่อให้การบริการประชาชนอย่างมีบูรณาการ มีการเสริมสร้างความรู้ด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดขึ้น

                2.  พันธกิจ

                -  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

                -  เสริมสร้างสุขภาพเพื่อจังหวัดพัทลุงสุขภาพดี (Healthy Phatthalung)

                3.  วิสัยทัศน์  คนที่มีคุณภาพ

                4.  ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

                -  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมมีจิตสำนึก มีคุณธรรมและจริยธรรม

                -  สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ

                -  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและอบายมุข

                -  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึง

                5.  เป้าหมาย

                -  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เป็นคนดีมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม  สู่สังคมฐานความรู้

                -  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติ และได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและผู้สูงอายุมีหลักประกันด้านรายได้และคงความเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

                -  สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุขปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

                6.  สถานการณ์ เงื่อนไข ความจำเป็นโดยรวมของการพัฒนาการต่าง ๆ ที่มีผลทั้งทางตรง-ทางอ้อมต่อการจัดทำแผนพัฒนา

                -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)

                -  การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

                -  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 – 2551) จังหวัดพัทลุง

                -  การบริหารงานจังหวัดบูรณาการ

                -  นโยบายรัฐบาล

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของจังหวัด

                7.1  วิสัยทัศน์ของการพัฒนา HR  

          มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลกรให้มีความพร้อมในการจัดการด้านการพัฒนาคนและสังคมของจังหวัดพัทลุง มีจิตให้บริการ ยึดหลักธรรมมาภิบาล พร้อมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม เทคโนโลยีใหม่ วิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

7.2    พันธกิจของการพัฒนา HR

-  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามสมรรถนะที่จำเป็นตามสายงานหลัก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจัดหวัดพัทลุง

-  ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคคลรวมตลอดการสรรหากำลังคนใหม่เข้ามาทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง

-  เพื่อยกระดับขีดความสามารถ7.3  เป้าหมายการพัฒนา HR

ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกำลังคนโดยรวมของจังหวัดให้มีมาตรฐานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้

7.4  วัตถุประสงค์ของการพัฒนา HR

-  สร้างวัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ในการทำงาน

-  เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

-  สร้างการเรียนรู้ตลอดเวลา

- สร้างผู้บริหารงานระดับต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและการมีจิตมุ่งบริการ

-  สร้างผู้นำที่กล้าตัดสินใจและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

7.6  ระยะเวลา

 พ.ศ. 2549 – 2552

7.7  ตัวชี้วัด (KPI) ของความสำเร็จของแผนพัฒนา HR

-  ข้าราชการทุกคนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

-  ข้าราชการทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการเพิ่มสมรรถนะ 10 วัน/คน/ปี

7.8  ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากแผนพัฒนา HR

   ข้าราชการจังหวัดพัทลุงมีคุณภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการยุคใหม่

7.9  การประเมินผล/การติดตามผล

   การประเมินผล – ใช้การสังเกตการณ์ระหว่างอบรม

   การติดตามผล – ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถามโครงการ

-  การสัมภาษณ์

-  การติดตามผลการอบรมหลังสำเร็จการอบรม 6 เดือน

7.10  งบประมาณ

      ปีที่ 1 จำนวน 450,000  บาท

      ปีที่ 2 จำนวน 450,000  บาท

      ปีที่ 3 จำนวน 450,000  บาท

      ปีที่ 4 จำนวน 450,000  บาท

7.11 ผู้รับผิดชอบ

        สำนักงานจังหวัดพัทลุง

8.  โครงการฝึกอบรมที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 

ชื่อโครงการ  การอบรมข้าราชการจังหวัดพัทลุงให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อให้ข้าราชการจังหวัดพัทลุงมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตมุ่งบริการ

   2.  เพื่อให้ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรม  สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการยุคใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

   ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนของทุกส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง  จำนวนปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

เดือน/ปี ที่ดำเนินการ

  กันยายน  2549 – กันยายน 2552

7.5  กลยุทธ์ – วิธีการหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

สมรรถนะการปฏิบัติงาน

วิธีการพัฒนา/โครงการ

พัฒนาตนเอง

ราชการยุคใหม่

เฉพาะด้าน

ระดับ 4 - 7

- การควบคุมตนเอง หรือ EQ

- จริยธรรม

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- มีมนุษยสัมพันธ์

- มีทักษะด้านการสื่อสาร

- ใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษตามความจำเป็น

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์

- การบริหารที่ดี

- การทำงานเป็นทีม

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ใฝ่รู้

- การจัดทำงบประมาณแนวใหม่

- การเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการปฏิบัติราชการยุคใหม่

- บริการที่เป็นเลิศ

หัวหน้างาน

 -  เป็นหัวหน้างานที่

 -  บริหารงานอย่างเป็นระบบ

 -  การสั่งการและแก้ปัญหาในงาน

 -  การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติ

 -  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและภารกิจกำหนดตำแหน่ง

 -  มีความรอบรู้ ขวนขวายเรียนรู้อยู่เสมอ

1.  เรียนรู้ด้สยตนเองพัฒนาให้เป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่เสมอ

2.  ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

3.  การเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นผู้บังคับบัญชา

            

 

กลุ่มเป้าหมาย

สมรรถนะการปฏิบัติงาน

วิธีการพัฒนา/โครงการ

พัฒนาตนเอง

ราชการยุคใหม่

เฉพาะด้าน

ระดับ 1 - 3

-  การรู้จักเรียนรู้ รู้จักการ เขียน การฟัง และสามารถโต้ตอบด้วยเหตุผลและมีความเชื่อมั่น

-  มีจิตมุ่งบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

-  กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบ

-  ยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป

ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษตามความจำเป็น

 

 

- ทำงานโดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้น

- พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเองได้

งานเทคนิคเฉพาะทางที่แต่ละคนถูกมอบหมายหรือกำหนดโดยตำแหน่ง

-  ฝึกอบรม การเป็นคนเก่ง มีความรู้ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้

-  หลักสูตรการปฏิบัติราชการยุคใหม่

- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ราชการใสสะอาด

- ศึกษาด้วยตนเอง

- ศึกษาด้วยตนเอง

- ศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการ

- หลักสูตรเพิ่มความรู้ในงานเฉพาะด้าน

 

| ติดต่อ  Admin จังหวัด |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง