Make your own free website on Tripod.com

 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

ประจำเดือน  กันยายน  2549

วันที่

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้ง/ฉบับ

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

 

8.

9.

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

 

รับหนังสือเข้าจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ออกเลขที่ส่งหนังสือ (ภายนอก) พร้อมดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการ เอกสารถึงส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ออกเลขที่ส่งหนังสือ (ภายใน) นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานในสังกัดพร้อมดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการ เอกสาร ถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนหนังสือ เช่น ระเบียบ, กฎหมาย, ข้อปฏิบัติและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และประชาชนทั่วไปทราบ

จัดเวรเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

จัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ ครม. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (แบบ 3)ส่งกรมฯ และศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ส่งศูนย์ป้องกันฯ เขต 12สงขลา

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2549 สำนักงาน ปภ. จังหวัดพัทลุง

 ส่งศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา

หนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์

หนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไปรษณีย์

จัดทำรายงาน สน. กตป. 49-1

จัดทำรายงาน สน. กตป. 49-2

จัดทำรายงานสรุปผลการใช้สาธารณูปโภค ส่งศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา

ขออนุมัติซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  ขอออกวุฒิบัตรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  อบต.  เขาปู่  รุ่นที่ 1/2549

หนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  อบต. โคกทราย

หนังสือนำส่งนายอำเภอป่าบอน  เรื่อง  อนุมัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  อบต.โคกทราย

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เรื่อง  ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับต้นสังกัด

 

 

170 ฉบับ

 

62 ฉบับ

 

86 ครั้ง

 

5 ครั้ง

 

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

วันที่

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้ง/ฉบับ

20.

 

 

21.

 

22.

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

 

 

29.

 

30.

 

 

หนังสือนำส่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เรื่อง  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ                               

 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 

ดำเนินการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม  มิสเตอร์เตือนภัย  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2549  ณ ห้องประชุมกาบบัว  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง   ชั้น 5  มีผู้เข้าร่วมประชุม  รวม 45  คน

ประสานอำเภอ/กิ่งอำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แต่งตั้งอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย ประจำหมู่บ้าน  หมู่ละ2 คน

ติดตามสถานการณ์ สภาวะอากาศ  และแจ้งเตือนภัย ให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.เมือง (เขตเทศบาลและพื้นที่รอบนอก)  จำนวน  15  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  50,882,200  บาท  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ดังนี้    1.  โครงการในเขตเทศบาลเมือง  1  โครงการ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย  จังหวัดพัทลุง  จำนวน  10,833,800  บาท

2.  โครงการในเขตตำบลรอบนอก  6  ตำบล  รวม  14  โครงการ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  40,048,400  บาท

ปรับปรุงฐานข้อมูล  MIS/GIS  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล อปพร.  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

ปรับปรุงฐานข้อมูลจังหวัดพัทลุง  สนับสนุน  ด้านตัวชี้วัดจังหวัดพัทลุง  เรื่อง สถิติการเกิด

สาธารณภัย/อุทกภัย

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร  อปพร. จังหวัดพัทลุงทั้งวิทยากรดำเนินการ/และวิทยากรบรรยาย

ดูแล  ตรวจสอบ  ควบคุม  และซ้อมบำรุงรักษา  เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้องประจำสำนักงาน  ปภ. จังหวัดพัทลุง

ดูแล  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงาน  การใช้งานรถยนต์/เครื่องจักรกล  รวมถึงการใช้น้ำมันชื้อเพลิง  ประจำสำนักงาน  ปภ.จังหวัดพัทลุง

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 

หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (วาตภัย, อัคคีภัย) ที่ อ.เมือง

อ.บางแก้ว อ.ป่าพะยอม

จัดทำประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (อัคคีภัย) อ.เขาชัยสน

อ.กงหรา

 

 

1 ครั้ง

 

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

5 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

 

 

5 ครั้ง

 

2 ครั้ง

 

 

 

 

วันที่

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้ง/ฉบับ

 

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

35.

 

 

 

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 

สำรวจ  ตรวจสอบ ความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติร่วมกับอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ที่ อ.เขาชัยสน  อ.กงหรา

จัดส่งเอกสารหลักฐานการอนุมัติเงินงบประมาณ  เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  จำนวน 5 ราย ที่  อ.เมือง  อ.เขาชัยสน  อ.ป่าพะยอม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง  มอบสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)  อ.เขาชัยสน  อ.กงหรา

รายงานสิ่งของสำรองจ่ายคงเหลือประจำงวด  จำนวน 2 งวด

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง ออกช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

2 ครั้ง

 

1 ครั้ง

 

2 ครั้ง

 

2 ครั้ง

1 ครั้ง