Make your own free website on Tripod.com

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

                           ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิได้กำหนดให้มีส่วนราชการประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 12 เขต เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ ฯ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการประจำจังหวัดพัทลุงโดยให้ปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแลของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ให้เรียกชื่อหน่วยงานปฏิบัติราชการประจำจังหวัดว่า “สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง” และให้เรียกหัวหน้าหน่วยงานว่า “หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง” พร้อมนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 มาตรา 38 (7) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ควบคุม ดูแล และสั่งการ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการตามหน้าที่

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3
อ.เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 0-7462-0300
โทรสาร 0-7461-1652 , สป.มท 71305
สป.มท 71303 , 71304 , 71305
Email Address Disaster_pt@yahoo.com
                  panatas43@chaiyo.com