Make your own free website on Tripod.com

แนะนำจังหวัดพัทลุง          พัทลุง เป็นเมืองอันเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย

เป็นเมืองแห่งขุนเขาตัวเมืองมีเขาอกทะลุเป็นสัญญลักษณ์สูงเด่นมองเห็นแต่ไกลได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและ โนราด้วย พัทลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสงขลา
ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และโยกย้ายชุมชนที่ตั้งเมืองหลายยุคหลายสมัย ในสมัยศรี
วิชัย (พุทธศตวรรษที่13 - 14 ) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียในด้าน
ศาสนาพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลพระรามาธิบดี ที่ 1 ( อู่ทอง ) แห่งกรุงศรี
อยุธยา " เมืองพัทลุง " เป็นส่วนหนึ่งใน 12 เมืองนักษัตร สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม โดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่ปากน้ำลำปำ
เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองพัทลุง ได้
ขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2467 รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้ง
ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี 2476
พัทลุงจึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้น
ตัวเมืองพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 846 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,424.473 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10
อำเภอกับ 1 กิ่ง ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอกงหรา อำเภอ
ตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าพะยอม และ
กิ่งอำเภอศรีนครินทร์