Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นายอำนวย  จันทรัฐ
 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป

นาย ภิรมย์ เทอดทอง
       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว.
 

 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

นายประภาส ขาวดำ
      วิศวกรโยธา 7 วช.

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นายวิเชียร  ศุภอภิชาตวงศ์
     นายช่างเครื่องกล 7