Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นายอำนวย  จันทรัฐ
 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 

 

  1. นาย ภิรมย์ เทอดทอง
       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว.

  2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญแสง
       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว.

  3. นางจุไรภรณ์  บุษรารัตน์
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

  4. นายสถิตย์  รักกลิ่น
       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

  5. นายสมหมาย  นวลเต็ม
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

6.     นายชัด  นวลละมุล                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.     นายโสภิต  หนูรอด                             พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

8.     นายปลื้มปิติ  ด้วงฉุย                       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

9.     นายเสริม  พรหมนวล                   พนักงานขับรถยนต์

10. นางสาวกชพรรณ  หมื่นสิทธิ์            พนักงานนโยบายและแผนงาน

                                    

   

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

  1. นายประภาส ขาวดำ
      วิศวกรโยธา 7 วช.


  2. นายประสิทธิ์ ทองอ่อน
      นายช่างเครื่องกล 6

 

  3. นายทัศนัย  สุสานนท์

      นายช่างเครื่องกล 5

 

  4. นางฐิติรัตน์  ขาวดำ

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

  5. นายสยม ชุุมพาที
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  6. นายผัด มะโนปราง
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

  7. นายอำพร  อินทร์เหมือน
      พนักงานขับรถยนต์

 

  8.  นายสมศักดิ์  เส้งสุ้น

       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

9.     นายประจวบ  ขวัญขำ

พนักงานขับรถยนต์

 

10. นายพัน  สุวรรณจำรูญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

 

 1. นายวิเชียร  ศุภอภิชาตวงศ์
     นายช่างเครื่องกล 7

 2. นายสุวัฒน์ รอดเนียม
     นายช่างโยธา 6

 3. นายทวีศักดิ์  ขวัญแก้ว
      เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

 4. นายบุญพา ยิ้มน้อย
     พนักงานขับรถยนต์

 5. นายเสรี จันทร์ส่องแสง
     พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

 6. นายอนันต์  บัวแก้ว
     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

7 นายทวี  ไชยศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

8 นายประสิทธิ์  ธรรมเพชร

พนักงานขับรถยนต์

 

9 นายศักรินทร์  พานุรัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา